MENU
Aula_close Layer 1

Projektbaseret Læring

Projektbaseret Læring

På Hornbæk Skole arbejder vi med projektbaseret læring (PBL) i 2-ugers perioderne. Enkelte årgange arbejder mere med PBL, da de fungerer som pilotårgange for projektet. Planen er, at skolen over de kommende 3 år skal udvikle undervisningen i en retning, hvor PBL bliver et bærende element i organisering af al undervisning.

Hele PBL-projektet sker i samarbejde med 9 skoler fra 8 kommuner og er støttet af Kata Fonden, som står for uddannelse af medarbejdere og ledelse.

Hvorfor arbejder vi sådan?

På Hornbæk Skole arbejder vi med PBL, fordi vi ønsker at styrke elevernes motivation og engagement samt give dem de bedste muligheder til at kunne begå sig med det 21. århundredes kompetencer.

Gennem PBL skaber vi større motivation og engagement blandt elever ved at lave en undervisning, der tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som eleverne selv er med til at formulere, og dermed bliver undervisningen meningsgivende for eleverne.

Der er tale om strukturerede tværfaglige projektforløb, der tager afsæt i problemstillinger fra den verden eleverne kender både lokalt og globalt. Der er tale om, at de enkelte fag inddrages for med deres perspektiv at kunne undersøge og analysere problemstillinger og komme med bud på muligheder og løsninger.

Projekterne afsluttes med en fremvisning for relevante aktører, der kan give eleverne feedback på deres arbejdsproces og produkt. Et væsentligt element i forløbene er, at læreprocessen er mindst lige så vigtig som produktet.

Formål

  • At styrke alle elevernes motivation for at lære
  • At forberede eleverne på fremtiden ved at arbejde med det 21. århundredes kompetencer
  • At styrke eleverne innovative og kreative kompetencer
  • At opnå bedre resultater til folkeskolens afgangsprøve
  • At opnå en højere grad af trivsel i den nationale trivselsundersøgelse
  • At skabe større lærertilfredshed gennem meningsfulde samarbejder med kollegaer, elever og samarbejdspartnere
  • At give eleverne handlekompetence

Folkeskoleloven

Arbejdet med PBL skal ses i lyset af folkeskolelovens §1. Nedenfor er understreget de bestemmelser i loven, som vi særligt ønsker at fremme med PBL:

Folkeskoleloven § 1

Stk. 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der; forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

 

For mere information om Kata Fonden og projektbaseret læring se nedenstående link:

www.leapsskoler.dk